Alternatywne spółki inwestycyjne

W kolejnych wpisach przyjrzymy się alternatywnym spółkom inwestycyjnym („ASI”), będącym nowością na polskim rynku kapitałowym.

Co to są alternatywne spółki inwestycyjne

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („ustawa o funduszach”), przez alternatywne fundusze inwestycyjne rozumie się instytucję wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności (w tym w ramach wydzielonego subfunduszu) jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów, w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, niebędącą funduszem UCITS. Istotnym jest również to, że wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. W związku z tym, do uznania, że dany podmiot należy kwalifikować jako ASI, decyduje charakter podmiotu oraz wykonywana przez niego działalność inwestycyjna.

ASI określane są również jako quasi-fundusze typu private equity/venture capital, ale o mniejszym zakresie działania i pozyskującym środki na inwestycje z emisji własnych akcji. Taki model działania umożliwia inwestycje o drobniejszym zakresie, ale podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego („Komisja”), co podnosi bezpieczeństwo inwestycji.

Podsumowując, jeśli zamierzasz wykonywać działalność w zakresie zbierania aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną w formie spółki kapitałowej, powinieneś złożyć stosowny wniosek do Komisji,
w celu uzyskania bądź zezwolenia na wykonywanie działalności inwestycyjnej bądź wpisu do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi.

Ustawa o funduszach wprowadza progi, po których przekroczeniu należy uzyskać zezwolenie na wykonywanie działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej. A zatem, działalność ASI może być wykonywana wyłącznie na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI jeżeli łączna wartość aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych alternatywnych spółek inwestycyjnych którymi zamierza zarządzać lub zarządza zarządzający ASI nie przekracza (z uwzględnieniem art. 2 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (EU) Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru) wyrażonej w złotych równowartości kwoty 100 000 000 euro. W przypadku gdy zarządzający ASI zarządza wyłącznie spółkami, które nie stosują dźwigni finansowej AFI i w których prawa uczestnictwa mogą być odkupione po co najmniej 5 latach od momentu ich nabycia kwota ta nie może przekroczyć równowartości 500 000 000 euro.
Ważnym jest również to, że za wykonywanie działalności ASI bez uprzedniego uzyskania bądź zezwolenia bądź wpisu do rejestru zarządzających ASI, grozi grzywna do 10 000 000 zł i kara pozbawienia wolności do lat 5.

Na stronie internetowej Komisji znajduje się jawny rejestr alternatywnych spółek inwestycyjnych wpisanych do rejestru zarządzających ASI:

https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/rejestr_Zarzadzajacych_ASI.

Rejestr ten wprowadza podział na podmioty wykonujące działalność alternatywnej spółki inwestycyjnej, jako wewnętrznie zarządzającego ASI (czyli zarządzającego „samym sobą”) oraz zewnętrznie zarządzającego ASI (tj. alternatywna spółka inwestycyjna będąca spółką komandytową lub komandytowo – akcyjną, zarządzana jest przez zarządzającego ASI działającego w formie spółki kapitałowej – sp. z o.o. lub spółki akcyjnej – będącego jednocześnie komplementariuszem tej ASI). Przy czym wyłącznym przedmiotem działalności zarządzającego ASI może być zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu. Wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej może być zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów, zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.

W kolejnej części cyklu dotyczącego ASI poruszona zostanie kwestia kręgu uprawnionych do ubiegania się o zezwolenie lub wpis do rejestru zarządzających ASI.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *