PRAWO KARNE

BĘDZIEMY Z PAŃSTWEM NA WSZYSTKICH ETAPACH POSTĘPOWANIA W KAŻDEJ SPRAWIE KARNEJ, KARNEJ-SKARBOWEJ ORAZ DOTYCZĄCEJ WYKROCZEŃ.

Postępowanie przygotowawcze:

 • zatrzymanie przez Policję
 • obrona przy objęciu Europejskim Nakazem Aresztowania
 • udział w czynnościach związanych z zatrzymaniem klienta lub osoby bliskiej
 • zabieganie o uchylenie lub zamianę tymczasowego aresztowania na środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym
 • kompleksowe opracowanie linii obrony
 • udział w czynnościach śledztwa lub dochodzenia
 • prowadzenie negocjacji z Prokuratorem
 • wsparcie w pojednaniu z pokrzywdzonym
 • wparcie pokrzywdzonych (subsydiarny akt oskarżenia)

Postępowanie sądowe:

 • przygotowanie linii obrony pod kątem uzyskania najkorzystniejszego wyroku
 • udział w czynnościach postępowania (rozprawy, posiedzenia, wizje lokalne)
 • przygotowywanie pism procesowych
 • wsparcie w uzyskaniu warunkowego umorzenia kary lub warunkowego zawieszenia wykonania kary
 • pomoc w pojednaniu z pokrzywdzonym
 • reprezentacja pokrzywdzonego

Postępowanie wykonawcze: 

 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
 • odroczenie odbywania kary pozbawienia wolności
 • odroczenie płatności kary grzywny lub jej rozłożenie na raty
 • zgoda na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego SDE w miejscu zamieszkania

Poniżej lista najczęściej występujących spraw:

 • przestępstwa dotyczące narkotyków – sprzedaży, produkcji, wprowadzania do obrotu
 • podjęcie służby w obcym wojsku
 • zaciąg do wojska obcego
 • samouszkodzenie i inne podstępne zabiegi w celu zwolnienia od służby wojskowej
 • uchylanie się od odbywania służby wojskowej
 • uchylanie się od pełnienia służby zastępczej
 • zabójstwo
 • zabójstwo noworodka
 • zabójstwo eutanatyczne
 • namowa i pomoc do samobójstwa
 • aborcja za zgodą kobiety
 • Wymuszona aborcja
 • Nieumyślne spowodowanie śmierci
 • Uszczerbek na zdrowiu
 • Bójka i pobicie
 • Narażenie człowieka na zarażenie
 • Nieudzielenie pomocy
 • Sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego
 • Sprowadzenie stanów powszechnie niebezpiecznych dla życia lub zdrowia
 • Finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym
 • Rozbójnictwo morskie
 • Przeszkadzanie akcji ratowniczej
 • Katastrofa w komunikacji
 • Spowodowanie wypadku w komunikacji
 • Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
 • Niedostosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego
 • Dopuszczenie do ruchu niebezpiecznego pojazdu
 • Prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień
 • Powodowanie zniszczeń w przyrodzie
 • Zanieczyszczenie środowiska w znacznych rozmiarach
 • Nieodpowiednie postępowanie z odpadami
 • Bezprawne pozbawienie wolności
 • Handel ludźmi
 • Groźba karalna
 • Uporczywe nękanie
 • Kradzież tożsamości
 • Naruszenie intymności seksualnej
 • Zabieg leczniczy bez wymaganej zgody
 • Zakłócenie miru domowego
 • Dyskryminacja wyznaniowa
 • Złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktów religijnych
 • Obraza uczuć religijnych
 • Zgwałcenie
 • Wymuszenie czynności seksualnej
 • Seksualne wykorzystanie niepoczytalności lub bezradności
 • Seksualne wykorzystanie stosunku zależności lub krytycznego położenia
 • Seksualne wykorzystanie małoletniego (tzw. pedofilia)
 • Kazirodztwo
 • Publiczne prezentowanie treści pornograficznych
 • Zmuszenie do uprawiania prostytucji
 • Bigamia
 • Znęcanie się
 • Rozpijanie małoletniego
 • Niealimentacja
 • Porzucenie małoletniego lub osoby nieporadnej
 • Zniesławienie
 • Zniewaga
 • Złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracownika
 • Naruszenie zakazu handlu w niedziele i święta
 • Niezgłoszenie osoby wykonującej pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego
 • Narażenie życia albo zdrowia pracownika
 • Czynna napaść na funkcjonariusza publicznego
 • Znieważenie funkcjonariusza lub konstytucyjnego organu
 • Korupcja
 • Płatna protekcja
 • Fałszywe zeznania
 • Fałszywe oskarżenie
 • Bezprawne samouwolnienie
 • Niestosowanie się do orzeczonych środków karnych
 • Niestosowanie się do zakazu wstępu na imprezę masową
 • Przemoc wobec stron postępowania
 • Wzięcie zakładnika
 • Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego
 • Napaść z powodu ksenofobii, rasizmu lub nietolerancji religijnej
 • Przestępczość zorganizowana
 • Udział w zorganizowanej grupie przestępczej
 • Wyrób i handel bronią bez zezwolenia
 • Nielegalne przekroczenie granicy
 • Fałszerstwo
 • Wyłudzenie poświadczenia nieprawdy
 • Zbycie dokumentów tożsamości
 • Kradzież
 • Kradzież z włamaniem
 • Kradzież rozbójnicza
 • Wymuszenie rozbójnicze
 • Rozbój
 • Przywłaszczenie
 • Oszustwo
 • Zniszczenie mienia ruchomego
 • Zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia
 • Kradzież drzewa z lasu
 • Paserstwo – umyślne i nieumyślne
 • Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym
 • Wyłudzenie kredytu
 • Wyłudzenie odszkodowania
 • Pranie pieniędzy
 • Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela
 • Pokrzywdzenie wierzyciela
 • Zaspokojenie wybranych wierzycieli
 • Łapownictwo w postępowaniu egzekucyjnym
 • Wyzysk kontrahenta
 • Żądanie od konsumenta nadmiernych świadczeń z tytułu korzystania z kapitału
 • Zakłócenie przetargu publicznego