Regulamin usług on-line

Rozmowa z adwokatem w formie zdalnej podlega pewnym zasadom:

 • konsultacja odbywająca się przy użyciu telefonu – w tym wariancie adwokat odbiera przychodzące połączenie ze wskazanego wcześniej numeru w określonym czasie;
 • konsultacja odbywająca się w formie wideokonferencji – w tym wariancie rozmowa z adwokatem jest wykonywana za pośrednictwem ogólnodostępnych aplikacji służących do takich celów (np. skype, whatsapp, teams, messenger); Klient przy rezerwacji takiej konsultacji jest zobowiązany wskazać aplikację adwokatowi. Niemożność odbycia konsultacji z przyczyn technicznych uprawnia Klienta do zmiany terminu konsultacji nie dalej niż w obrębie trzech kolejnych dni roboczych; Klient zapewnia sobie dostęp do aplikacji którą wybierze;
 • konsultacje odbywają się w godzinach 8-19 w dni robocze;
 • czas każdej konsultacji nie może przekroczyć trzydziestu minut;
 • adwokat udziela porad wyłącznie w oparciu o przekazane informacje oraz dokumenty. Adwokat nie jest zobowiązany dokonywać ustaleń faktów/stanu prawnego we własnym zakresie;
 • w celu zoptymalizowania przebiegu konsultacji Klient powinien wskazać w formularzu zamówienia interesujący go zakres konsultacji
 • adwokat nie jest zobowiązany do aktualizowania udzielonej porady;
 • adwokat udziela porady w warunkach zapewniających zachowanie najwyższego stopnia poufności, z pełnym poszanowaniem tajemnicy adwokackiej;
 • odpowiedzialność adwokata obejmuje wyłącznie wypadki zaistniałe z powodu winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność z powodu rażącego niedbalstwa ograniczona zostaje do kwoty 100 (sto) zł;
 • warunkiem rozpoczęcia konsultacji jest uiszczenie przez Klienta płatności pełnej kwoty honorarium;
 • Klient w formularzu zamówienia konsultacji jest zobowiązany wskazać adres na który zostanie przesłany paragon fiskalny w związku z uiszczoną zapłatą;
 • adwokat pozostaje w gotowości świadczenia usługi w związku z zamówioną i opłaconą konsultacją. Nieskorzystanie z opłaconej przez Klienta usługi nie uprawnia do żądania zwrotu uiszczonej ceny. W wyjątkowych sytuacjach adwokat może wyrazić zgodę na przełożenie terminu konsultacji.

Koszt konsultacji już od 150zł.