ASI – jak to się robi poprawnie?

Kto jest uprawniony do ubiegania się o zezwolenie lub wpis do rejestru zarządzających ASI?

W poprzednim wpisie powiedzieliśmy sobie czym są alternatywne spółki inwestycyjne oraz jakie limity inwestycyjne obowiązują przy ubieganiu się odpowiednio o wpis do rejestru zarządzających ASI/zezwolenie, jak również jakie sankcje grożą za nielegalne wykonywanie działalności ASI.
Dziś natomiast wskażemy podmioty uprawnione do złożenia wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI lub wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności ASI.
Zgodnie z ustawą o funduszach wniosek o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI lub wpisu zarządzającego ASI do rejestru zarządzających ASI może złożyć:

  1. spółka kapitałowa w organizacji – w przypadku gdy zamierza ona prowadzić działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI;
  2. spółka kapitałowa, która ma być komplementariuszem alternatywnej spółki inwestycyjnej, zgodnie z jej umową albo statutem, przed zgłoszeniem tej spółki do sądu rejestrowego – w przypadku gdy zamierza ona prowadzić działalność jako zewnętrznie zarządzający ASI.

W poprzednim wpisie wyjaśniliśmy sobie podział na wewnętrznie i zewnętrznie zarządzających ASI.
Dla utrwalenia, wewnętrznie zarządzającym ASI może być spółka kapitałowa (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna), łącząca w sobie funkcję zarazem zarządzającego ASI, jak również wykonująca działalność ASI (tj. zbierania aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną).

Z kolei w przypadku zewnętrznie zarządzającego ASI, rozdzielono funkcję zarządzającego ASI oraz ASI. Zarządzającym ASI może być wyłącznie spółka kapitałowa (będąca komplementariuszem ASI), której jedynym przedmiotem działalności jest zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu. W związku z tym, zarządzający ASI pełni funkcję zarządzającego względem ASI. ASI może być natomiast spółką osobową (komandytową lub komandytowo – akcyjną), której wyłącznym przedmiotem działalności jest pozyskiwanie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów w oparciu o określoną politykę inwestycyjną.

Rozróżnienia wymaga także etap, na jakim powinna znajdować się spółka kapitałowa ubiegająca się o wpis do rejestru zarządzających ASI przed Komisją.

Bowiem o wpis do rejestru zarządzających ASI, jako wewnętrznie zarządzający ASI, może ubiegać się spółka kapitałowa w organizacji, tzn. spółka zawiązana/utworzona, lecz nie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”). Okres przejściowy trwający od momentu zawiązania spółki kapitałowej (tj. podpisania przez osoby uprawnione do jej reprezentowania aktu założycielskiego spółki) do chwili zarejestrowania tego aktu w rejestrze przedsiębiorców KRS powoduje, że spółka kapitałowa znajduje się na etapie określanym przez ustawodawcę jako: spółka kapitałowa „w organizacji”. Pozostając zatem na takim etapie tworzenia, tj. będąc spółką kapitałową w organizacji, spółka może ubiegać się o wpis do rejestru zarządzających ASI jako wewnętrznie zarządzający ASI. Powyższe wynika z faktu, że obowiązek posługiwania się w firmie alternatywnej spółki inwestycyjnej dodatkowym oznaczeniem ASI powstaje dopiero z chwilą wpisania ASI do rejestru zarządzających ASI. Tylko taka kolejność uprawnia zarządzającego ASI do wpisania spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS. Z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS powstaje właściwa spółka kapitałowa, czyli sp. z o.o. lub S.A. z dodatkowym oznaczeniem ASI. W związku z tym, do wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI nie dołącza się odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS dla zarządzającego ASI. Na potwierdzenie zawiązania zarządzającego ASI i jednocześnie ASI wystarczy jej akt założycielski.

Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku zewnętrznie zarządzającego ASI. Jak już mowa była wyżej, zarządzający ASI utworzony w formie spółki kapitałowej pełni funkcję zarządzającego względem ASI (zarządza ASI). ASI z kolei w przypadku zewnętrznie zarządzającego może występować wyłącznie w formie spółki osobowej (komandytowej lub komandytowo-akcyjnej) nie posiadającej – w przeciwieństwie do zarządzającego ASI – osobowości prawnej. Osobowość prawną posiadają wyłącznie spółki kapitałowe. Osobowość prawna to nic innego, jak zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych. Skoro zatem ASI będąca spółką osobową nie posiada osobowości prawnej, nie może dokonywać we własnym imieniu czynności prawnych. Potrzebuje do tego zarządzającego ASI. Dlatego też, w przypadku wniosku o wpis do rejestru zewnętrznie zarządzających ASI, spółka kapitałowa zamierzająca zarządzać ASI powinna być już utworzona, tzn. zawiązana i wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS. Natomiast rejestracja ASI w rejestrze przedsiębiorców KRS, może nastąpić dopiero po dopuszczeniu ASI do obrotu przez Komisję. Dopiero wówczas ASI może wystąpić do właściwego rejestru przedsiębiorców KRS z wnioskiem o jej rejestrację. Należy przy tym pamiętać, że do rejestru zarządzających ASI wpisywany jest zarządzający ASI. ASI wykonuje wyłącznie działalność inwestycyjną, zaś uprawnionym do jej reprezentowania jest zarządzający ASI, będący jej komplementariuszem.

W konkluzji, do Komisji należy złożyć wniosek o wpis do właściwego rejestru (wewnętrznie bądź zewnętrznie zarządzających ASI) wraz z załącznikami. Postępowanie administracyjne prowadzone przed Komisją kończy się wpisem do rejestru zarządzających ASI lub odmową wpisu.

W kolejnym wpisie weźmiemy pod lupę wymogi formalne wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI.