KRYPTOWALUTY

W związku z obecnymi trendami dotyczącymi nowoczesnych form lokowania kapitału, wzrasta zainteresowanie ze strony inwestorów z całego świata w inwestowanie w kryptoaktywa, w tym kryptowaluty oraz waluty wirtualne.

Jednocześnie wobec coraz częstszych doniesień o stratach poniesionych przez osoby lokujące w fałszywe kryptowaluty, postanowiliśmy przygotować dla osób poszukujących alternatywnych form inwestowania swoich oszczędności kilka słów na temat ryzyka związanego z nabywaniem oraz obrotem kryptoaktywami.

Każdy inwestor marzy o inwestowaniu przynoszącym wyższe stopy zwrotu. Zarazem potencjalni inwestorzy coraz więcej słyszą o inwestowaniu w kryptoaktywa. W takich okolicznościach zaczynają pojawiać się podmioty, które oferują możliwość inwestowania w szeroko rozumiane kryptoaktywa, w tym waluty wirtualne. Bezpieczeństwo lokowanych środków wymaga wiedzy i świadomości ryzyka związanego z takimi formami inwestowania.

Ponieważ rynek krypto walut i krypto aktywów nie posiada szczególnej regulacji, nie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Obrót kryptoaktywami odbywa się na rynku nieregulowanym. W związku z tym, brak jest rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo inwestorów i ułatwiających im ewentualne dochodzenie roszczeń od nierzetelnych przedsiębiorców. Inwestycja w krypto aktywa wiąże się z wysokim ryzykiem. Ustawodawca określił walutę wirtualną jako cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest m.in. pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych, czy instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

Dzięki anonimowości, jaką daje internet, powstają problemy z identyfikacją, weryfikacją, a także egzekwowaniem roszczeń wobec podmiotów oferujących nabycie kryptoaktywów. W związku z tym, inwestorzy powinni samodzielnie dokonywać oceny wiarygodności potencjalnych kontrahentów, a zwłaszcza osób nawiązujących taką relację przy wykorzystaniu urządzeń komunikacji elektronicznej i w oparciu o swoją wiedzę oraz oszacowane ryzyko, podejmować ewentualne decyzje.

Inwestor powinien wziąć pod uwagę, czy podmiot oferujący nabycie kryptoaktywów posiada adekwatne wymogi kapitałowe na pokrycie ryzyka prowadzonej działalności (czy jest wypłacalny w sytuacji zainwestowania kapitału) lub konkretne uprawnienia związane z prowadzeniem tej działalności, czy też wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych (rekompensaty). Jednocześnie mając na uwadze, że podmioty działające na rynku kryptowalut i krypto aktywów, nie są obowiązane do wypełniania określonych wymogów regulacyjnych, nie mają obowiązku zapewniania ww. uprawnień. 

Mechanizmy zabezpieczające stosowane w odniesieniu do kryptoaktywów wynikają z indywidualnych decyzji danych platform obrotu, a ich wprowadzenie nie jest weryfikowane przez organ nadzoru. W przypadku problemów technicznych, utraty dostępu do środków czy też innych zdarzeń prowadzących do utraty wniesionych przez klienta środków, zwrot wniesionego kapitału może być utrudniony bądź niemożliwy.

Ponadto, oferta nabycia kryptoaktywów może pochodzić z różnych państw, również spoza Unii Europejskiej, dlatego też w sytuacji sporu pomiędzy inwestorem a podmiotem oferującym usługi w zakresie kryptowalut, zastosowanie może znaleźć prawo właściwe dla innego państwa, co skutecznie może uniemożliwić odzyskanie środków w przypadku powstania roszczeń po stronie inwestora.

W związku z tym, ewentualna decyzja inwestycyjna powinna być uzależniona od tego, czy inwestor rozumie funkcjonowanie danego krypto aktywa i ryzyka związane z jego nabyciem. Należy inwestować w zrozumiałe aktywa. Sugeruje się ponadto dywersyfikować ryzyko poprzez inwestowanie również w inne aktywa, tak by kryptoaktywa stanowiły część portfela o wartości, która jest dla inwestora akceptowalna do utraty.

Poza tym, inwestorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na to, gdzie przechowują swoje klucze prywatne, dające dostęp do kryptowalut i kryptoaktywów. Nie powinno się ich udostępniać osobom nieuprawnionym. Biorąc również pod uwagę aspekt bezpieczeństwa celowe jest z punktu widzenia posiadacza portfela, przetrzymywanie informacji o kluczach prywatnych przy wykorzystaniu tzw. zimnego portfela, czyli na adresie w sieci blockchain, do którego klucz prywatny jest przechowywany na dedykowanym urządzeniu, które nie jest połączone z siecią, lub kartce papieru. Wówczas inwestor będzie mniej narażony na kradzież kluczy w wyniku działania szkodliwego oprogramowania, bądź innych metod stosowanych przez cyberprzestępców, w tym metod socjotechnicznych.Przechowywanie krypto aktywów na rachunku prowadzonym przez platformę obrotu kryptoaktywami powoduje, że inwestor może nie odzyskać swoich środków w przypadku problemów finansowych tej platformy.

Podsumowując, inwestorzy nie powinni podejmować decyzji jedynie pod wpływem emocji, które wywołane są wizją wysokich i szybkich zarobków. Znaczna część tego rodzaju projektów wykorzystuje bowiem wyłącznie marketing w celu pozyskania potencjalnych inwestorów oraz posiadanego przez nich kapitału.

Należy mieć świadomość narastającej cyberprzestępczości. Z informacji dostępnych w prasie wynika, że w sprawach przestępstw tego typu dokonanych przy pomocy platformę www.globalmaxis.com zgłosiło się już 100 pokrzywdzonych z całego świata. 
Podobne oszustwa, jak donosi prasa, związane z inwestowaniem w kryptowaluty bitcoin na platformach inwestycyjnych, wykryto w ramach serwisu internetowego www.aspenholding.com.

Inwestycje w kryptowaluty lub na rynkach Forex, co do zasady są legalne, jednakże przed transakcjami warto zapoznać się ze wszystkimi zasadami, jakie dotyczą tego typu działalności. Oszukańcze firmy oferujące kryptowaluty często ogłaszają swoje usługi za pomocą reklam w mediach społecznościowych, serwisach internetowych oraz aplikacjach mobilnych.

Źródło: „Ostrzeżenie Urzędu KNF o ryzykach związanych z nabywaniem oraz obrotem kryptoaktywami (w tym walutami wirtualnymi oraz kryptowalutami)”.