UWAGA ZARZĄDZAJĄCY ASI PRZYPOMINAMY O …

Wszystkim zarządzającym ASI wpisanym do rejestru zarządzających ASI, przypominamy o obowiązku składania w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, do Komisji Nadzoru Finansowego (Komisja) okresowego sprawozdania z działalności inwestycyjnej wykonywanej w imieniu zarządzanych alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI).

Powyższy obowiązek nie dotyczy zarządzających ASI wykonujących działalność na podstawie zezwolenia.

ZARZĄDZAJĄCY ASI

Osoba lub osoby wpisani do rejestru zarządzających ASI w latach 2017 i 2018 oraz do trzeciego kwartału 2019 r. włącznie, mieli obowiązek złożenia sprawozdania z działalności inwestycyjnej wykonywanej przez zarządzane w ich imieniu ASI za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. Przy czym zarządzający ASI wpisani do rejestru zarządzających ASI w trzecim kwartale 2019 r. mieli obowiązek złożenia sprawozdania z działalności inwestycyjnej zarządzanej przez nich ASI za okres od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. Natomiast podmioty te mają obowiązek rozliczenia się z działalności inwestycyjnej za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w terminie do dnia 31 stycznia 2021r.

Według powyższej zasady, podmioty wpisane do rejestru zarządzających ASI w 2020 r. są zobowiązane złożyć odpowiednie sprawozdania w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku. Przedmiotowe sprawozdania należy składać w formie plików XML za pośrednictwem elektronicznego systemu przekazywania informacji (ESPI). Dostęp do ESPI spółka powinna uzyskać po uzyskaniu wpisu w rejestrze zarządzających ASI.

OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZY

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych niedopełnienie powyższego obowiązku jest zagrożone sankcją pieniężną, a ponadto może grozić wykreśleniem z rejestru zarządzających ASI i zakazem wykonywania działalności inwestycyjnej.

W związku z tym wskazujemy, iż zarządzający ASI sporządzają i przekazują Komisji w oparciu o przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz Rozporządzenia 231/2013, okresowe sprawozdania dotyczące:

  1. działalności inwestycyjnej wykonywanej w imieniu zarządzanych ASI,
  2. płynności i zarządzania ryzykiem zarządzanych alternatywnych spółek inwestycyjnych – w odniesieniu do każdej ASI,
  3. stosowania dźwigni finansowej AFI w zarządzanych alternatywnych spółkach inwestycyjnych, które stosują dźwignię finansową AFI – w odniesieniu do każdej ASI.