SPÓŁKI ASI

Alternatywne Spółki Inwestycyjne

Zakres obsługi obejmuje:

  • Reprezentowanie podmiotów ubiegających się o wpis do rejestru zarządzających ASI w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przed KNF lub ubiegających się o wykreślenie z rejestru zarządzających ASI;
  • Reprezentowanie podmiotów ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przed KNF, a po uzyskaniu zezwolenia wykonywanie wszelkich obowiązków informacyjnych, jak również wysyłanie za pośrednictwem systemu ESPI raportów bieżących, kwartalnych, sprawozdań kwartalnych, półrocznych, rocznych oraz sprawozdań z wykonywanej działalności zarządzającego ASI i ASI;
  • Przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zakładaniem/rejestracją alternatywnych spółek inwestycyjnych i zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi w rejestrze przedsiębiorców oraz w zakresie wszelkich zmian;
  • Dokonywanie wszelkich zmian w dokumentach ASI i zarządzającego ASI oraz informowanie w tym zakresie KNF;
  • Zgłaszanie do rejestru zarządzających ASI każdej następnej ASI, którą zarządzający ASI zamierza zarządzać;
  • Wypełnianie w imieniu zarządzających ASI wpisanych do rejestru zarządzających ASI obowiązków sprawozdawczych;
  • Udzielanie porad prawnych/ sporządzanie opinii prawnych w zakresie wykonywania działalności przez alternatywne spółki inwestycyjne i zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi
  • Przygotowywanie wszelkich zawiadomień KNF, do których licencyjny zarządzający ASI jest obowiązany w świetle ustawy o funduszach inwestycyjnych;
  • Przygotowywanie umowy o powierzenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu czynności związanych z działalnością prowadzoną przez zarządzającego ASI (zlecenie zarządzania portfelem inwestycyjnym ASI lub jego częścią albo zlecenie zarządzania ryzykiem ASI lub jego częścią);
  • Przygotowywanie wraz z depozytariuszem umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza ASI.

Więcej o ASI przeczytasz w naszych publikacjach #wiedzazafree

„ASI jak to się robi?…”

„ASI składamy wniosek…”

„UWAGA! Zarządzający ASI…”

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające. Macie wątpliwości i dodatkowe pytania.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.