ZAKŁADAMY ASI – WNIOSEK

Od momentu wejścia w życie przepisów przejściowych ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 615, „ustawa zmieniająca”), tj. od dnia 4 czerwca 2016 r., w związku z trudnościami interpretacyjnymi zmienionej ustawy o funduszach, Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) na swojej stronie internetowej opublikowała stanowiska odnoszące się m.in. do wymogów formalnych wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI.

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, do wniosku o wpis spółki do rejestru zarządzających ASI, dołącza się:

1.  statut lub umowę spółki;
2. odpis z rejestru przedsiębiorców;
3. dane osobowe członków zarządu lub rady nadzorczej wnioskodawcy, jak również innych osób, które odpowiadają za wykonywaną przez wnioskodawcę działalność lub nią kierują, wraz z odpisem informacji z Krajowego Rejestru Karnego;
4. opis alternatywnych spółek inwestycyjnych wraz ze wskazaniem nazw tych spółek, którymi wnioskodawca zamierza zarządzać, obejmujący:
a) planowaną łączną wartość aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych tych spółek,
b) opis polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej każdej z tych spółek;
5. adres siedziby zarządzającego ASI.

Zarówno statut spółki akcyjnej, jak i umowa dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ubiegającej się o wpis do rejestru zarządzających ASI  muszą  zostać przyjęte w formie aktu notarialnego. Podkreślenia wymaga, że umowa zawarta przy wykorzystaniu elektronicznego wzorca umowy – art. 157 (1) k.s.h., nie znajduje zastosowania w przypadku ASI, albowiem system elektroniczny nie umożliwia w rubryce przeznaczonej dla opisu przedmiotu działalności wpisania odpowiedniej treści ustawy o funduszach inwestycyjnych. System elektroniczny umożliwia jedynie wpisanie właściwych kodów zgodnych z klasyfikacją PKD, co nie jest wystarczające na potrzeby postępowania przed Komisją.
Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Komisję, zarządzający ASI będący spółką kapitałową, w zależności od tego, do jakiego rejestru zarządzających ASI ubiega się o wpis, zobowiązany jest do wskazania w treści umowy/statutu spółki odpowiednio wskazany przedmiot działalności stosownie do brzmienia ustawy o funduszach inwestycyjnych.
Spółka kapitałowa ubiegająca się o wpis do rejestru zewnętrznie zarządzających ASI, opisując w umowie bądź statucie przedmiot działalności powinna odnieść się do właściwych przepisów ustawy, tj. cyt.: „Przedmiotem działalności zarządzającego ASI może być wyłącznie zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu, oraz, (…) zarządzanie unijnym AFI, w tym wprowadzanie tych AFI do obrotu”. Powyższe wynika z faktu, że obowiązkiem zewnętrznie zarządzającego ASI, jest zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną. Natomiast w umowie ASI, jako przedmiot działalności należy wskazać, cyt.: „„Wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, z zastrzeżeniem wyjątków (…) jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.”
Z kolei spółka kapitałowa ubiegająca się o wpis do rejestru jako wewnętrznie zarządzający ASI  (będąca jednocześnie ASI i jednocześnie zarządzającym ASI, czyli zarządzająca „samą sobą”), powinna w treści umowy bądź statutu przedstawić opis przedmiotu działalności właściwy dla zarządzającego ASI oraz dla ASI, a zatem: „Przedmiotem działalności zarządzającego ASI może być wyłącznie zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu, oraz (…) zarządzanie unijnym AFI, w tym wprowadzanie tych AFI do obrotu” oraz „Wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.”
Kolejnym wymogiem formalnym jest przedstawienie Komisji odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS – w przypadku spółki kapitałowej ubiegającej się o wpis do rejestru jako zewnętrznie zarządzający ASI. W przypadku zaś spółki kapitałowej ubiegającej się o wpis do rejestru jako wewnętrznie zarządzający ASI, wnioskodawca powinien załączyć jedynie umowę lub statut, albowiem przypomnienia wymaga, że o wpis do rejestru jako wewnętrznie zarządzający ASI może ubiegać się spółka kapitałowa w organizacji (spółka w organizacji nie posiada odpisu z KRS, ponieważ na etapie ubiegania się o wpis do rejestru zarządzających ASI, nie może być podmiotem zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców KRS).
Następnym wymogiem formalnym, któremu należy poświęcić chwilę uwagi jest prawidłowe sformułowanie polityki i strategii inwestycyjnej ASI. Zagadnieniu temu Komisja poświęciła oddzielne stanowisko, wskazując m. in., że treść polityki i strategii inwestycyjnej powinny odpowiadać wytycznym przedstawionym w ustawie o funduszach oraz w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. U. UE L z dnia 22 marca 2013 r., „Rozporządzenie”).
Zgodnie ze stanowiskiem Komisji, w odniesieniu do polityki inwestycyjnej wnioskodawca powinien przede wszystkim określić zamiar, który będzie mu towarzyszyć przy realizacji działalności inwestycyjnej, jak również powinien wskazać cel inwestycyjny. Następnie należy określić metody osiągnięcia calu inwestycyjnego, mając przy tym na uwadze jednocześnie ograniczanie ryzyka inwestycyjnego związanego z działalnością ASI. Opis polityki inwestycyjnej powinien przynosić odpowiedź na pytanie, w jaki sposób ASI będzie wykorzystywała pozyskany kapitał, aby w efekcie uzyskać korzystny dla inwestorów wynik finansowy inwestycji. Opis polityki inwestycyjnej powinien również umożliwić inwestorom oszacowanie ryzyk związanych z nabyciem praw uczestnictwa ASI.
Polityka inwestycyjna ASI powinna zawierać następujące elementy:

1. Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat;
2. Kryteria doboru lokat;
3. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne;
4. Dopuszczalną wysokość zaciąganych kredytów i pożyczek.

Z kolei dokument strategii inwestycyjnej powinien być zgodny i dopełniać postanowienia opisane w polityce inwestycyjnej, konkretyzując zarazem założenia polityki inwestycyjnej oraz przedstawiając bardziej szczegółowo zasady lokowania aktywów ASI, czyniąc jednocześnie zadość wymogom określonym w ww. Rozporządzeniu. Opis strategii powinien zawierać następujące elementy:

1. Główne kategorie aktywów, w które ASI może inwestować;
2.  Wszelkie sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź szczególne klasy aktywów, które są przedmiotem strategii inwestycyjnej;
3. Opis polityki ASI w zakresie zaciągania pożyczek lub stosowania dźwigni finansowej.

Ponadto, strategia inwestycyjna oprócz wskazanego powyżej minimalnego zakresu informacji powinna zawierać również inne postanowienia odnoszące się do specyfiki działalności danej ASI, w tym m. in. założenia przyjętego trybu podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących aktywów ASI, czy też przewidywane zasady wyjścia z inwestycji.

Należy pamiętać także o tym, że polityka i strategia inwestycyjna ASI powinny znaleźć się w dokumentach założycielskich ASI.