Wszystkim zarządzającym ASI wpisanym do rejestru zarządzających ASI, przypominamy o obowiązku składania w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, do Komisji Nadzoru Finansowego (Komisja) okresowego sprawozdania z działalności inwestycyjnej wykonywanej w imieniu zarządzanych alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI). Powyższy obowiązek nie dotyczy zarządzających ASI wykonujących działalność na podstawie zezwolenia. ZARZĄDZAJĄCY ASI Osoba lub osoby wpisani